Ձեռներեցության հարցաշար

Բիզնես գաղափարի հասկացությունը 

Բիզնես գաղափար, գաղափար, որը կարող է օգտագործվել նոր ընկերություն կամ արդեն գործող ընկերության գործունեության նոր ուղղություն ստեղծելու համար։ Որպես կանոն բիզնես գաղափարն ուղղված է ապրանքների կամ ծառայությունների ստեղծմանը, որոնք կարող են վաճառվել գումարով։

Ինչով է ԲԲԸ-ն տարբերվում ՓԲԸ-ից 

Բաց բաժնետիրական ընկերություն (ԲԲԸ), որտեղ ի տարբերություն փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերը իրավունք ունեն օտարել իրենց բաժնետոմսերը այլ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առանց բաժնետերի ընդհանուր ժողովի համաձայնության։

Փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ), բաժնետիրական ընկերություն, որի բաժնետոմսերը ի տարբերություն բաց բաժնետիրական ընկերության բաշխվում են միայն հիմնադիրների կամ նախապես որոշված անձանց միջև։

Ինչ է հաշվեկշիռը: Ինչ է այն արտացոլում 

Ձեռնարկության ֆինանսական հաշվետվություն կոնկրետ ամսաթվի դրությամբ։Հաշվեկշիռը կազմված է ակտիվներից և պասիվներից։ Ակտիվները արտացոլում են կազմակերպության ունեցվածքը տվյալ պահի դրությամբ, իսկ պասիվները արտցոլում են ակտիվների ծագման աղբյուրը։Ակտիվները ևպասիկվները  ներկայացվում են դրամով և միշտգ հավասար են իրար։

Հաշվեկշռի հոդվածները:  

Ակտիվներում հոդվածները լինում են բարձր իրացվելի և ցածր իրացվելի։

Ինչպես է առաջանում սեփական կապիտալը 

Սեփական կապիտալը առաջանում է կանոնադրական կապիտալի և ամսեկան կտրվածքով մաքուր եկամտի գումարից

Որն է Ծախսերի և եկամուտների մասին հաշվետվությունը 

Ծախսերի և եկամուտների մասին հաշվետվությունը կազմվում է միջին ամսեկան կտրվածքով։Այն  ցույց է տալիս, թե ինչ եկամուտներ և ծախսեր է ունենում կազմակերպությունը, ցույց է տալիս նաև մաքուր եկամուտի հաշվարկը։

Նկարագրեք Պարետոյի սկզբունքը 

Սկզբունքը պնդում է, որ շատ դեպքերում ջանքերի 20%-ը բերում է արդյունքի 80%-ին։ Օրինակ՝ աշխատանքում 80% արդյունք ստանալու համար Դուք ծախսում եք Ձեր ամբողջ ժամանակի ընդամենը 20%-ը: Այստեղից հետևում է, որ գործնականում մեր գործադրած ջանքերի մեծ մասը գրեթե կապ չունի ստացված արդյունքի հետ: 80/20 արտահայտությունը բացատրում է, որ 20% կատարված ներդրումները պատասխանատու են 80% արդյունքի համար:

Որն է 4 P սկզբունքը 

Կոտլերի 4 Պ համակարգ

Product(Ապրանք)

Price(Գին)

Place(Վայր)

Promotion(Առաջխաղացում)

Ինչ է ուսումնասիրում Մարքեթինգը 

Մարքեթինգը գործողությունների ամբողջություն է, որի շնորհիվ հնարավոր է բացահայտել հաճախորդների կարիքները և բավարարել դրանք՝ բարձրացնելով ապրանքի կամ ծառայության պահանջարկը: Մարքեթինգ բառն առաջացել է անգլերեն market բառից, որը նշանակում է շուկա, իսկ «մարքեթինգ» տերմինը նշանակում է գործել շուկայում։

Киев. Украина

Киев – столица Украины

Киев – это большой современный город, один из самых
красивых и самых зелёных городов мира.
Этот прекрасный город – столица
Украины.
Французский писатель Оноре де
Бальз andак писал: “Петербург – юный город,
Москва – древний, а Киев – Вечный
город, это Северный Рим”.
Киев – один из самых старых
городов нашей страны. Ему более чем
1500 лет. Город основали в V веке. В ІХ￾ХІІ веках Киев был столицей государства, которое называлось
Киевская Русь. В 1934 году Киев стал столицей Украины.
Об основании Киева рассказывает самая древняя и
известная летопись “Повесть временных лет”. По народной легенде
три брата – Кий, Щек, Хорив – и их сестра Лыбедь основали на
этой земле город и назвали его в честь старшего брата – Киев.
Киев всегда был центром культуры, образования и искусства.
Поэтому даже тысячу лет назад здесь было много школ, где учили
писать, читать, считать. Киевские грамотные люди писали книги,
которые сейчас можно увидеть в украинских музеях. Школы
находились в церквях. Их тогда было очень много. Например, во
времена Ярослава Мудрого, самого известного и образованного
правителя Киевской Руси, в Киеве
было более 400 церквей.
Сейчас население города
составляет более чем 4 млн. человек.
Киев занимает большую площадь
и удобное географическое положение.
Город расположен на берегу реки
Днепр. Днепр – это самая большая
река в Украине. Река соединяет
южную часть города с северной.
Киев – это политический центр Украины. Здесь работает
правительство Украины, Верховная Рада, Президент страны –
Виктор Ющенко.
Наша столица – это научный центр Украины. В Киеве
работают Академия наук, научные институты, лаборатории. Во
всём мире знают имена известных учёных Украины. Украинскиеучёные принимают участие в международных научных конгрессах
и конференциях.
Самый большой
университет – это
университет имени Тараса
Шевченко. КГУ основали в
1834 году. На его
факультетах учится более
чем 20 тысяч студентов. В
университете много
научных лабораторий,
учебных аудиторий,
большая библиотека. В
библиотеке университета
можно взять книги на разных языка.
В 1960 году в Киевском университете открыли первый
подготовительный факультет для иностранных студентов. Сейчас
в КГУ, а также во многих университетах, академиях Киева учатся
студенты со всех континентов земного шара.
Киев – культурный центр
страны. Здесь много театров, где
можно посмотреть балеты,
драматические спектакли,
послушать оперу.
В киевских музеях можно
познакомиться с историей
города, историей украинского
народа, его национальной
культурой. В городе много
памятников, которые
рассказывают об известных
людях: учёных, писателях, художниках, композиторах, певцах.
А ещё в городе очень много красивых мест, куда можно
пойти погулять, полюбоваться природой: это парки, скверы, берег
Днепра, пешеходные мосты. На Андреевском спуске – старой
улице – можно купить интересные сувениры: украинские
вышиванки, деревянные предметы для дома, старинные вещи,
музыкальные инструменты. Но самое любимое место для всех
киевлян и гостей – это центральная улица, сердце Киева –
Крещатик. “Кто не видел Крещатика, тот не видел Киева”, –
говорят киевляне.
Этот город невозможно не любить, невозможно не запомнить.
Кто хотя бы раз побывает в Киеве, тот навсегда запомнит этот
город и обязательно захочет приехать сюда ещё раз.

Украина
Новое независимое
государство Украина появилось
на политической карте мира 24
августа 1991 года. Именно в
этот день украинцы каждый
год празднуют День
Независимости. Это самый
большой национальный
праздник страны.
Государственная власть
Украина имеет основной закон – Конституцию. В
Конституции говорится, что Украина – это президентско￾парламентское государство. Самое главное лицо и глава
государства – это Президент. Ему помогает
правительство – Кабинет Министров.
Главное лицо в Кабинете Министров – это
Премьер-министр. Это исполнительная
власть.
Законодательная власть в стране – это
Верховная Рада, которая издаёт законы.
Национальна символика
Национальна символика Украины – это
герб, флаг и гимн. Это отображение главной
национальной идеи украинцев: единство, традиции,
демократический республиканский строй.
Герб: золотой тризуб на голубом фоне символизирует
стремление к свободе.
Флаг: две горизонтальные полоски:
верхняя – синяя (голубое небо), а нижняя –
жёлтая (поле пшеницы как символ жизни).
Гимн Украины написали в ХІХ веке
поэт Михаил Вербицкий и композитор Павел
Чубинский.
Территория
Украина находится в центре Европы на
континенте Евразия.
Её соседи на севере – Белоруссия, на востоке – Россия, на
западе – Польша и Словакия, на юго-западе – Венгрия, Румыния и
Молдавия. Длина государственной границы составляет 7 590 км.
Длина морской части границы – 1 959 км. Самая большая река Днепр разделяет Украину на
Левобережную и Правобережную.
Административный раздел страны
Украина разделяется на 24 области (Винницкая, Волынская,
Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская,
Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская,
Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская,
Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская,
Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская) и
Автономную Республику Крым.
В стране 448 городов , 897 посёлков и более чем 28 тысяч
сёл.
Самые большие города:
Киев – 2,640 млн.,
Харьков – 1,5 млн.,
Днепропетровск – 1,2 млн.,
Донецк – 1,1 млн.,
Одесса – 1 млн.,
Запорожье – 806,5 тыс.
Львов – 900 тыс.
Луганск – 471, 6 тыс.
Состав населения
В Украине живёт 46 млн. человек. Ещё 13 млн. – за
границей:
Россия – 4,3 млн. человек,
Казахстан – 1,4 млн.,
Белоруссия – 1,3 млн,
США – 2,2 млн.,
Канада – около 1 млн,
Польша – 800 тыс.,
Бразилия – 400 тыс.,
Румыния – 377 тыс.,
Аргентина – 250 тыс.,
Словакия – 140 тыс.,
Франция – 60 тыс.,
Германия – 42 тыс.,
Великобритания – 35 тыс. и др.
Религии
Группы:
 православие (20 млн.),
 католики и греко-католики (6 млн.),
 протестанты (1,3 млн.),
 ислам (до 1 млн.),
 иудаизм (до 1 млн.).Государственные и народные праздники в Украине
Новый год – 1 января
Рождество Христово — 7 января
Международный женский день – 8 марта
День международной солидарности
трудящихся – 1-2 мая
День Победы – 9 мая
Пасха – празднуется по религиозному
календарю
Троица — празднуется по религиозному календарю
День Конституции Украины – 28 июня
День Независимости Украины – 24 августа

Բնության վերափոխումը

Բնության լանդշաֆտները ունեն իրենց տեսքը, զարգացման ընթացքը և որոշակիորեն փոփոխության են ենթարկվում։

Կարելի է նշել բնության փոփոխման 3 խոշոր աստիճան `

1. Թույլ վերափոխված լանդշաֆտ

Այստեղ մարդը կարող է առանձին տարրեր փոխել լանդշաֆտի մեջ, բայց դրանից բնության ամբողջականությունը չի փոխվում։

2. Վերափոխված լանդշաֆտ

Այս լանդշաֆտում փոխվում են որոշ բաղադրիչներ։

3. Արմատապես վերափոխված լանդշաֆտ

Այս լանդշաֆտը ոչ մի նմանություն չունի բնականին։ Եթե մարդն այլևս չօգտագործի այն, միևնույնն է, այն չի վերականգնվի։

Լանդշաֆտի վերափոխումը պետք է կատարվի միայն տեղանքի լավ և ճիշտ ուսումնասիրությունից հետո, որպեսզի հետագայում խնդիրներ չառաջանան։

Painting

Drawing is the art of depicting real-life or imaginary objects on a plane with the designation of their forms by lines and various degrees of illumination of these forms by means of a more or less powerful coating of them with any one-color substance. The image obtained in this way is called a drawing, the artist who produces it is a painter.

Вопросы

 1. любите ли вы смотреть фильмы
 2. какой жанр фильма вы предпочитаете больше всего?       комедия, ужасы, мелодрамы, триллеры, исторические, научные, фантастические…?             
 3. в какое время суток вам больше нравится смотреть фильмы? днём, вечером, по утрам, ночью…?
 4. зависит ли жанр фильма от времени?
 5. придерживаетесь ли вы возрастным категориям написанных на фильмах? да, нет…?
 6. что для вас означает просмотр фильма? ваш ответ…?
 7. готовитесь ли вы как-то к просмотру фильма? (еда, питье и тд.) да, нет, иногда…?
 8. может ли на вас как-то психологический повлиять грустный фильм?
 9. какой ваш последний просмотренный фильм?
 10. насколько тщательно вы подходите к выбору фильма? 1)очень тщательно, 2)смотрю то, что найду

Ձեռներեցություն

Թեմա 6-1, էջ 49

1․ Ի՞նչ է ուսումնասիրում մարքեթինգը

Մարքեթինգը գիտություն է ապրանքի վաճառքի մասին: Մարքեթինգը գործողությունների ամբողջություն է, որի շնորհիվ հնարավոր է բացահայտել հաճախորդների կարիքները և բավարարել դրանք՝ բարձրացնելով ապրանքի կամ ծառայության պահանջարկը:

Այն ուղղված է անհատների և մարդկանց խմբերի կարիքների և պահանջմունքների բավարարմանը, որոշակի արժեք ունեցող ապրանքներ/ծառայություններ ստեղծելու, դրանք առաջարկելու և փոխանակելու միջոցով:

2․ Ո՞րն է Պարետոյի օրենքը, կամ 80/20 սկզբունքը

Պարետոյի սկզբունք կամ ինչպես անվանում են փոքր ջանքերի կամ անհավասարակշռության սկզբունք:

Սկզբունքը պնդում է, որ շատ դեպքերում ջանքերի 20%-ը բերում է արդյունքի 80%-ին։ Օրինակ՝ աշխատանքում 80% արդյունք ստանալու համար Դուք ծախսում եք Ձեր ամբողջ ժամանակի ընդամենը 20%-ը: Այստեղից հետևում է, որ գործնականում մեր գործադրած ջանքերի մեծ մասը գրեթե կապ չունի ստացված արդյունքի հետ: 80/20 արտահայտությունը բացատրում է, որ 20% կատարված ներդրումները պատասխանատու են 80% արդյունքի համար:

Сочинение на тему «Время нам дано временно»

Время это наш самый большой враг. Самая мощная сила во вселенной, над нею не властен никто.

Мы все живем зная, что когда нибудь время унесет нас, и против этого ничего не поделаешь. Но безграничное время так же ужасно, если время не будет решать когда окончить нам жизнь, то это заставит человечеству самому решить это, из-за чего оно себя и погубит.

Время, это прекрасный и идеальный баланс — время это то что мы должны ценить при выше всего, оно дано нам один раз, надо использовать во благу себя. Время нам дано временно, как бы это банально не звучало, многие забывают про это, и тратят свое время, свою жизнь, свой самый драгоценный ресурс — в пустую.

С 15-19 ноября

Урок 1

 1. Как по-вашему, что такое жизнь?
 2. Почему жизнь дна не только человеку, но и всему тому, что нас оуркжает?
 3. И почему человек не живет вечно?
 4. Текст для чтения и обсуждения:

Когда-то один древний китайский философ сказал, что молодое деревце легко гнётся от ветра и не ломается во время сильной бури. А вот большое дерево, куда более крепкое, не гнётся, но буря его может сломать. И все невзгоды, все бури, каждый прожитый год бережно хранят древесные кольца.

Я часто сравниваю себя с таким деревом: внутри меня такие же кольца — мои прожитые годы. Я тоже, как дерево, храню в себе слои отжитого: где-то в самой глубине ясные, чёткие круги детства, а дальше, нарастая и нарастая, откладывалась юность, зрелость, круг за кругом, делая меня крепче, избавляя от слабости, податливости и в то же время делая всё более уязвимым и сухим. Смешное детство! Оно вписалось в мою жизнь далёким неверным маревом, раскрашивая будущее яркими мечтательными мазками. Каждый новый круг обнимает всё прошлое, расходится вширь; кажется, и жизнь расширяется, захватывая всё новые пространства. Каждый круг будто волна, которая разбегается во все стороны, всё дальше от сердцевины, от моей человеческой сути.

Только в отличие от дерева отпечатки лет не сохранились с такой чёткостью, годы слились, иные и вовсе стали неразличимы. А потому жизнь дерева кажется мне завидно цельной: каждый год неукоснительно менялась листва, наращивалось новое кольцо ствола — немножко толще, немножко тоньше, — но и корни, и листва делали своё дело, и дело это откладывалось зримым слоем. В дереве не было впустую прожитых лет. Все эти годы, что я шагал по свету, мечтал, воевал, ссорился, кому-то завидовал, ревновал, искал славы, отчаивался, ленился, писал не то, что хотел, — оно неустанно изготавливало из солнца кислород, листву, древесину. Оно тоже страдало от жары, от жучков, от ранних морозов, но оно никогда не отчаивалось, не совершало ошибки.

Кольца моей жизни — рассказ о прошлом. Кольца — это автобиография человека. Я разглядываю этот срез, словно картину, испытывая смутную тоску по своей жизни, далёкой от такой же ясности, от простых и тихих радостей земли. Мне уже невозможно дойти до такого совершенства. Как же прожить жизнь, чтобы не жалеть о сделанных ошибках, чтобы сохранить себя, выстоять в невзгодах и испытаниях? По-моему, стоит вспомнить знаменитые строки Фета: «Учись у них — у дуба и берёзы…»

Вопросы к тексту:

 1. Автор сравнивает жизнь человека и жизни дерева, но дерево, в отличие от человека, несмотря на переносимые страдания и трудности, никогда не отчаивается, не ошибается, не сожалеет об упущенных возможностях или сделанных ошибках.

А как вы думаете, нужно ли сожалеть о совершенных в жизни ошибках?

 1. Человек может потерять время, упустить недели, месяцы, а иногда и годы. Как исправить такую ситуацию, чтобы потом не приходилось сожалеть и мучаться?
 2. Один русский писатель сказал : «Самое дорогое у человека -это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы”. Как вы можете прокомментировать данную цитату?
 3. Совет-вывод:

Если вчерашний день был потерян из-за какой-то ошибки, то не потеряйте сегодняшний, вспоминая об этом.

Прокомментировать высказывания

Цитаты про время со смыслом

 • Прошлое – призрак, будущее – мечта, и все, что у нас есть, – это настоящее. …
 • Лучше поздно, чем никогда. …
 • Я никогда не думаю о будущем: оно и так наступает достаточно быстро …
 • Жизнь коротка, но годы продолжительны. …
 • Я долго впустую тратил время, и теперь время впустую тратит меня.